Sách Trắng
Biên Giới Việt-Trung
The Diary on the Sino-Viet Border 1885- 1887
Nhật Ký Trên Biên Giới Việt-Trung 1885-1887

The Treaties on the Sino-Viet Border
Những Hiệp Ước Trên Biên Giới Việt-Trung

The Maps on the Sino-Viet Border
Những Bản Ɖồ Trên Biên Giới Việt-Trung

The Sino-Viet War 1979
Chiến Tranh Trên Biên Giới Việt-Trung 1979
Việt Cộng đã bán Thác Bản Giốc, Cao Bằng Việt Nam cho Trung Cộng khi Lê Công Phụng nhìn nhận một cột mốc nằm trên giòng thác mà y nói là có từ thời nhà Thanh. Sự thật trong hiệp ước Pháp -Trung Hoa đã không có bất cứ điều khoản nào nói thác Bản Giốc có phȃn nửa thuộc Trung Hoa. Bản đồ quȃn đội Pháp và bản đồ quȃn đội Hoa Kỳ cho thấy các cột mốc nằm bên ngoài giòng thác. Lưu ý thác Bản Giốc có ba tầng.
Bản đồ quȃn đội Pháp và bản đồ quȃn đội Hoa Kỳ cho thấy các cột mốc nằm bên ngoài giòng thác. Lưu ý thác Bản Giốc có ba tầng.
Pictures in the Diary
Tiểu sử Bác sῖ Paul Marie Néis